Nasze obiekty


Baza PWiK Olkusz
ul.Kluczewska 4Baza PWiK Olkusz ul.Kluczewska 4

SUW

Stacja Uzdatniania Wody

Oczyszczalnia Ścieków Olkusz

Oczyszczalnia Ścieków Olkusz

Zarząd

Przedsiębiorstwa Wodociągów

i Kanalizacji sp. z o.o.

 

Alfred Szylko

 

Alfred Szylko

Prezes Zarządu Dyrektor Przedsiębiorstwa

Marek Kajda

Marek Kajda

Wiceprezes Zarządu

Dyrektor ds Technicznych

Bienias Małgorzata

Małgorzata Bienias

Główny Księgowy

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Olkusz dnia 19 lipca 2016 r.

 

 AWARIA - ZAKŁÓCENIA W DOSTAWIE WODY

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Olkuszu ul. Kluczewska 4 informuje, że z powodu awarii na sieci wodociągowej w Zimnodole, wystąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców miejscowości ZIMNODÓŁ

 

w dniu 19.07.2016 r. od godz. 900 do godz. 1400

 

Po uruchomieniu sieci wodociągowej może wystąpić podwyższona barwa wody.

Olkusz dnia 18 lipca 2016 r.

 

 AWARIA - ZAKŁÓCENIA W DOSTAWIE WODY

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Olkuszu ul. Kluczewska 4, zawiadamia, że w związku z usuwaniem awarii na sieci wodociągowej nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców miejscowości: Olkusz część  ul. Wiejska i ul.Nowowiejska

 

                    W DNIU 18. 07. 2016 r. OD GODZ. 10.00 DO GODZ. 15.00

 

Po uruchomieniu sieci wodociągowej może wystąpić podwyższona barwa wody.

Olkusz dnia 15 lipca 2016 r.

 

 AWARIA - ZAKŁÓCENIA W DOSTAWIE WODY

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Olkuszu ul. Kluczewska 4, zawiadamia, że w związku z awarią  na sieci wodociągowej nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców miejscowość Rabsztyn od nr. 26 do nr. 40.

 

                    W DNIU 15. 07. 2016 r. OD GODZ. 12.00 DO GODZ. 16.00

 

Po uruchomieniu sieci wodociągowej może wystąpić podwyższona barwa wody.

 

Olkusz, 13.07.2016

ZAKŁÓCENIA W DOSTAWIE WODY

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Olkuszu ul. Kluczewska 4, zawiadamia, że w związku z prowadzeniem robót na sieci wodociągowej, wystąpi przerwa w dostawie wody dla Odbiorców miejscowości Rodaki.

 

                    W DNIU 15. 07. 2016 r. OD GODZ. 7.00 DO GODZ. 15.00

 

Po uruchomieniu sieci wodociągowej może wystąpić podwyższona barwa wody.

Olkusz, 07.07.2016

ZAKŁÓCENIA W DOSTAWIE WODY

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Olkuszu ul. Kluczewska 4 informuje, że z powodu uszkodzenia sieci wodociągowej przez Wykonawcę układającego kabel energetyczny w Olkuszu w ul. Dworskiej, wystąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców: Olkusza ul. Skłodowskiej od nr 18 do końca (Osiedle Dworska, bloki przy sklepie „Biedronka”), Al. 1000 – lecia (lewa strona w kierunku drogi E-94)

 

w dniu 07.07.2016 r. od godz. 1300 do godz. 2100

 

Po uruchomieniu sieci wodociągowej może wystąpić podwyższona barwa wody.

Olkuskie Wodociągi

 potrzebna dalsza konsekwentna praca

 

    W związku z odbytym w dniu 21.06.2016r. posiedzeniem Zgromadzenia Wspólników oraz Rady Nadzorczej Spółki składamy podziękowania Gminom za propozycję kontynuacji procesu inwestycyjnego i restrukturyzacyjnego przedsiębiorstwa w VIII kadencji, w którym to Zarząd Spółki dokona wszelkich działań, ażeby koszty firmy w nie obciążały mieszkańców.

    Mamy satysfakcję poinformować mieszkańców, że proces przyłączenia do nowo wybudowanej kanalizacji zbiorczej następuje bardzo dynamicznie. Będzie to miało pozytywny wpływ na cenę odprowadzanych ścieków i bezpieczeństwo źródeł wody.

 

Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Olkuszu

Olkusz, 23.06.2016

ZAKŁÓCENIA W DOSTAWIE WODY

    Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Olkuszu ul. Kluczewska 4, zawiadamia, że w związku z pracami awaryjnymi na sieci wodociągowej nastąpią zakłócenia w dostawie wody dla odbiorców miejscowości Olkusz: ul. Pomorska, ul. Stary Olkusz  i ul. Gwarków

 

                    W DNIU 24. 06. 2016 r. OD GODZ. 5.00 DO GODZ. 8.00

 

Po uruchomieniu sieci wodociągowej może wystąpić podwyższona barwa wody.

 

WAŻNE  -  PRZECZYTAJ

Nowe Prawo wodne zaostrzy przepisy w zakresie opłat za korzystanie z wód oraz wprowadzi zgody wodnoprawne. To nie jedyne koszty, które spadają na przedsiębiorstwa i lokalne samorządy. Gminy muszą się też wywiązać z obowiązku zbiorczego odbioru nieczystości zgodnie normami UE.

 

    26 kwietnia 2016 r. Minister Środowiska przekazał do rozpatrzenia na posiedzeniu Komitetu Stałego Rady Ministrów projekt ustawy Prawo wodne.
Celem projektowanej ustawy jest stworzenie nowego, efektywnego systemu finansowania i zarządzania gospodarką wodną na poziomie zlewni, regionu wodnego oraz dorzecza. Utworzenie tego systemu jest konieczne do osiągnięcia celu Ramowej Dyrektywy Wodnej jakim jest pełna realizacja zlewniowej polityki gospodarowania wodami, spełniającej wyznaczone na szczeblu europejskim kryteria funkcjonalności, bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju.

    Projekt ustawy dokonuje także transpozycji przepisów Dyrektywy Azotanowej, dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego oraz pełnego wdrożenia zasady zwrotu kosztów usług wodnych. Pełne wdrożenie tej zasady jest warunkiem umowy pomiędzy rządem RP a Komisją Europejską zapewniającym możliwość korzystania przez Polskę z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej UE 2014-2020.

Co to oznacza dla Polaków?

    Projektowane przepisy zakładają likwidację zwolnień z opłat za pobór wód na potrzeby energetyki wodnej, jak również na potrzeby związane z wytwarzaniem energii cieplnej lub elektrycznej, nawadniania powierzchniowego użytków rolnych i gruntów leśnych, a także na potrzeby chowu lub hodowli ryb oraz innych organizmów wodnych. Zgodnie z nowymi przepisami zakłady korzystające aktualnie z tego rodzaju zwolnień będą ich pozbawiane i zobowiązane do uiszczania opłat za pobór wód.

    Projekt ustawy wprowadza również nowy instrument ekonomiczny w postaci opłaty za usługi wodne. Opłaty za usługi wodne będą uiszczane za: pobór wód, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, odprowadzanie do wód lub do ziemi wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej, wód pochodzących z odwodnienia gruntów na terenach miast, przemysłowych, obiektów lub wykopów budowlanych, wód pobranych i niewykorzystanych, wykorzystanie wody na potrzeby produkcji energii elektrycznej niebędące poborem wody. Oznacza to wzrost cen za media co pociągnie za sobą wzrost kosztów produkcji. Nowych przepisów obawiają się także rolnicy, którzy nie tylko będą obciążeni za zużywaną wodę do produkcji rolnej, ale i za odprowadzane do ziemi lub do wód powierzchniowych ścieki. Pojawia się nowa opłata tzw. „dachowa” za wody opadowe, co też dodatkowo obciąży przedsiębiorców i przeciętnego obywatela.

    Projekt ustawy zakłada wprowadzenie zgody wodnoprawnej, która będzie udzielana przez: wydanie pozwolenia wodnoprawnego, przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego, ocenę wodnoprawną, wydanie decyzji.  Zatem podjęcie inwestycji lub działania mogącego wpłynąć na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych będzie wymagało uzyskania oceny wodnoprawnej. W ten sposób projekt ustawy wyłącza z procedury ocen oddziaływania na działanie środowisko naturalne.

    Gminy muszą wywiązać się z unijnej dyrektywy z 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG). Nakłada ona na nie obowiązek zapewnienia zbiorczego odbioru nieczystości zgodnie z normami UE, np. przez założenie kanalizacji.

    W pracach nad nową ustawą określono już jakie obszary, czyli aglomeracje będą musiały wywiązać się z dyrektywy o zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Otóż Aglomeracja oznacza obszar, gdzie zaludnienie lub działalność gospodarcza są wystarczająco skoncentrowane, aby ścieki komunalne byty zbierane i przekazywane do oczyszczalni ścieków komunalnych albo do końcowego punktu zrzutu tych ścieków. Aby nie generować kosztów związanych z programem budowy zbiorczego systemu odprowadzania ścieków, w aglomeracje powyżej 10 000 RLM będą dzielone na mniejsze. Nie rozwiązuje to jednak problemu pokrycia kosztów.

    Jak podaje Dziennik Gazeta Prawna, gminy nie mają jednak na to wystarczających środków, więc obciążają kosztami mieszkańców. Taka sytuacja miała miejsce np. w Głuchołazach. Właściciele posesji otrzymali rachunki za podłączenie do sieci nawet na 12 tys. złotych.

    Regulacje prawne związane z budową sieci, urządzeń kanalizacyjnych zawarte są w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, późn.zm).

    Art. 15 ust. l ustawy stanowi, że przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane zapewnić realizację budowy i rozbudowy urządzeń kanalizacyjnych, ustalonych przez gminę w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, w zakresie uzgodnionym w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji. Oznacza to obowiązek ponoszenia przedmiotowych kosztów przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.

    Natomiast zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy koszt realizacji budowy przyłącza kanalizacyjnego ponosi osoba ubiegająca się o przyłączenie.  Według definicji przyłącze kanalizacyjne to „odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej”. Definicja przyłącza jest ważnym rozstrzygnięciem przesądzającym o faktycznej treści obowiązku wskazanego w art. 15 ust. 2 ustawy. Jego treścią jest budowa przyłączy do sieci, zaś adresatem osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci, czyli odbiorca usług. Ustawa przewiduje, że koszty wykonania przyłączy ponosi odbiorca usług, a nie przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.  Czy zatem mieszkańcom gmin opłaca się podłączanie do budowanych sieci kanalizacyjnych? Biorąc pod uwagę dotkliwe kary jakie spotkają  samorządy za brak wywiązania się obowiązków nałożonych przez UE, a także kary indywidualne za „dziki” zrzut ścieków, z pewnością w wymiarze czasu inwestycja  podłączenia do kanalizacji zwróci się dość szybko. Czasu na przygotowanie się do mających wejść w życie  zmian pozostało niewiele, gdyż rząd planuje, że nowa ustawa Prawo wodne wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

 

 

Zaproszenie na spotkanie

Dzień Małego Ekologa

 

            12 czerwca br. na terenie olkuskiego Silver Parku odbył się festyn rodzinny pod hasłem Dzień Małego Ekologa. Imprezę zorganizowała Szkoła Podstawowa nr 6 we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji oraz z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Olkuszu.

            Na festynie dopisywała nie tylko pogoda ale i humory. Dla uczestników przygotowane były atrakcje, konkursy i zabawy sportowe na świeżym powietrzu. Festyn był także doskonałą okazją do propagowania postaw proekologicznych. Dzieci mogły przyjrzeć się z bliska specjalistycznemu sprzętowi do kontroli sieci kanalizacyjnej - samochodom inspekcji telewizyjnej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, a opiekunowie zapoznać się z projektem pn. „Porządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni Białej Przemszy na terenach gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław, Klucze-etap I”.

     W przerwie pomiędzy zabawami każdy mógł się posilić specjałami z grilla oraz słodkim poczęstunkiem. Niespodzianką były nagrody ufundowane przez Olkuskie Wodociągi.

     Zorganizowany festyn był doskonałą okazją do spędzenia czasu w gronie rodzinnym, aktywności fizycznej, a także do uświadamiania jak ważną rolę w naszym życiu odgrywa ekologia.

     Serdecznie dziękujemy za udział w festynie wszystkim uczestnikom, a szczególne podziękowania za doskonałą współpracę, składamy pracownikom Szkoły Podstawowej nr 6 na ręce Pani Dyrektor Barbary Lubaszka i pracownikom MOSiR-u na ręce Pana Dyrektora Dariusza Murawskiego. 

Galeria Dnia Małego Ekologa

Olkusz, 20.06.2016 

PRZERWA W DOSTAWIE WODY

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Olkuszu ul. Kluczewska 4, zawiadamia, że w związku z pracami na sieci wodociągowej w miejscowości Kolbark wystąpi przerwa w dostawie wody 

W DNIU 21. 06. 2016 r. OD GODZ. 7.00 DO GODZ. 14.00


Kolbark ul. Świętokrzyska, Źródlana, Stawowa, Spacerowa, Dębowa, Kamyk, Słoneczna, Wesoła, Ogrodowa, Olkuska, Zacisze, Grabowa, Dworska, Młyny.

Po uruchomieniu sieci, może wystąpić podwyższona barwa wody. Woda pitna dostarczana będzie beczkowozami.  Za utrudnienia przepraszamy. 

 

 

ZAKŁÓCENIA W DOSTAWIE WODY

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Olkuszu ul. Kluczewska 4, zawiadamia, że w związku z pracami awaryjnymi na sieci wodociągowej nastąpią zakłócenia w dostawie wody dla odbiorców miejscowości Olkusz: ul. Pomorska, ul. Stary Olkusz  i ul. Gwarków

 

                    W DNIU 17. 06. 2016 r. OD GODZ. 7.00 DO GODZ. 14.00

 

Po uruchomieniu sieci wodociągowej może wystąpić podwyższona barwa wody.

AWARIA

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Olkuszu ul. Kluczewska 4 informuje, że z powodu awarii w miejscowości Krzywopłoty, wystąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców miejscowości Krzywopłoty, Bydlin – Zawadka  

 

w dniu 16.06.2016 r. od godz. 500 do godz. 1400

 

Po uruchomieniu sieci wodociągowej może wystąpić podwyższona barwa wody.

Olkusz, 09.05.2016

APEL

do Odbiorców usług Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu.

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Olkuszu zwraca się z prośbą do mieszkańców gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław, Klucze, z rejonów objętych projektem, o wykonywanie przyłączy kanalizacyjnych i podłączanie się do sieci kanalizacyjnej. Pragnąc wyjść Państwu naprzeciw Przedsiębiorstwo oferuje swoje usługi według nowego promocyjnego cennika oraz proponuje nowy korzystny system ratalny dla dogodnej spłaty poniesionych kosztów. Szczegółowe informacje na temat cen i płatności ratalnej zamieszczono poniżej.

 

 

System ratalny dla przyłączy realizowanych w ramach Projektu „Porządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni Białej Przemszy na terenach gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław, Klucze – etap I”

 

 

W związku z realizacją Projektu „Porządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni Białej Przemszy na terenach gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław, Klucze – etap I”, koniecznością osiągnięcia efektu ekologicznego, zastosowano system ratalny za wykonanie przyłączy kanalizacyjnych dla mieszkańców Gmin Olkusza, Bukowna, Bolesławia i Klucz na poniższych warunkach:

 

1) Gmina Olkusz, Klucze

- I rata winna wynosić 25% wartości brutto.

- II rata i kolejne raty mogą byś na wniosek Zleceniodawcy rozliczane przez okres do 36 m-cy od dnia pierwszej wpłaty-lecz wysokość ustalonej raty miesięcznej powinna być nie mniejsza niż 50,00zł.

W przypadku uchwalenia dotacji przez Radę Miejską w Olkuszu, Radę Gminy Klucze wysokość I raty będzie kształtować się na poziomie uchwalonych decyzji.

 

2) Gmina Bukowno, Bolesław

-I rata winna wynosić 25% wartości brutto, ale nie więcej niż:

  • 500,00 zł – w odniesieniu do zasad udzielania dotacji przez Gminę Bukowno
  • 600,00 zł – w odniesieniu do zasad udzielania dotacji przez Gminę Bolesław

- II rata i kolejne raty mogą być na wniosek Zleceniodawcy rozliczane przez okres do 36 miesięcy od dnia pierwszej wpłaty-lecz wysokość ustalonej raty miesięcznej powinna być nie mniejsza niż 50,00zł.

 

Cennik za wykonywanie przyłączy kanalizacyjnych realizowanych w ramach Projektu „Porządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni Białej Przemszy na terenach gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław, Klucze – etap I”

Ceny za przyłącza kanalizacyjne wg długości:

 

 

 

Lp.

 

 

Długość przyłącza kanalizacyjnego

 

 

Cena za 1mb

[zł netto]

 

 

Cena za 1mb

[zł brutto]

 

1

Przyłącze kanalizacyjne do 10mb

95

116,85

2

Przyłącze kanalizacyjne powyżej 10mb do 20mb

80

98,40

3

Przyłącze kanalizacyjne powyżej 20mb do 30mb

75

92,25

4

Przyłącze kanalizacyjne powyżej 30mb do 40mb

70

86,10

5

Przyłącze kanalizacyjne powyżej 40mb do 50mb

65

79,95

6

Przyłącze kanalizacyjne powyżej 50mb

60

73,80

 

 

Festyn ekologiczny

artykuł woda

 

 

 

art woda

Olkusz 04.04.2016

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Olkuszu ul. Kluczewska 4, zawiadamia, że w związku z prowadzeniem robót na sieci wodociągowej w Kluczach przy ul. Rabsztyńskiej, wystąpi przerwa w dostawie wody dla Odbiorców miejscowości KLUCZE ul. Rabsztyńska prawa strona od nr 56 do nr 76, lewa strona – budynki za skrzyżowaniem z ul. Studzienną (47 a, 49, dz. 447/6), ul. Polna

 

                    W DNIU 05. 04. 2015 r. OD GODZ. 7.00 DO GODZ. 13.00

 

Po uruchomieniu sieci wodociągowej może wystąpić podwyższona barwa wody.

 

 

 

 

PWiK

Olkusz, 17.03.2016

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Olkuszu pragnie poinformować, że w związku z przełączeniem miejscowości Bydlin i Krzywopłoty na zasilanie z ujęcia Bydlin i przywróceniem do prawidłowych parametrów jakości wody w sieci wodociągowej, od dnia 18.03.2016 r. zaprzestaje się dowozu wody beczkowozem do mieszkańców miejscowości Bydlin i Krzywopłoty.

 

 

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Mieszkańców, naszych Odbiorców uruchomione zostało Biuro Podawcze
czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: 
w poniedziałki – wtorki w godz. 7.00-14.30
w środy w godz. 7.00 – 17.00
 w czwartki - piątki w godz. 7.00-14.30

Mamy nadzieję, że Biuro Podawcze usprawni obsługę oraz pomoże Państwu podczas załatwiania spraw w naszej firmie

Olkusz, 08.03.2016

Komunikat dla mieszkańców sołectw:

 Bydlin, Krzywopłoty i Kolbark.

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Olkuszu informuje, że dostarczana do odbiorców woda może zawierać zwiększone ilości pierwiastków żelaza i wykazywać mętność, nie wpływa to jednak na przydatność wody do spożycia. Tłoczona do sieci woda jest pod stałym nadzorem laboratoryjnym i nie stanowi żadnego zagrożenia dla zdrowia mieszkańców sołectw: Bydlin, Krzywopłoty i Kolbark.

Graniczne wartości przydatności wody do spożycia

1. żelazo

dopuszczalna wartość 200 µg/l

2. mangan

dopuszczalna wartość 50 µg/l

3. twardość wody

dopuszczalna wartość 60-500 mg/l CaCO3

4. mętność

dopuszczalna wartość 1 NTU

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olkuszu po przeanalizowaniu pobranych próbek wody, dopuściła ją do spożycia.

Jednocześnie PWiK informuje, że ze względu na żelazistą barwę, woda używana do prania białych tkanin może je barwić.

 

Zarząd Przedsiębiorstwa

komunikat

Komunikat - PDF

 

 

 

 

Olkusz, 20.02.2016 godz. 20.30

Apel do mieszkańców powiatu olkuskiego.

 

    Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Olkuszu w obliczu zagrożenia, jakie dla bezpieczeństwa i ciągłości dostaw wody spowodowało zakażenie ściekami bytowymi w dniach 8 i 9 lutego 2016 roku, apeluje do mieszkańców gmin powiatu olkuskiego o:

 

- systematyczne opróżnianie szamb przydomowych, nie dopuszczając do ich przepełnienia

- sprawdzenie szczelności szamb i instalacji odprowadzających ścieki bytowe

- reagowanie na  przypadki  nielegalnego zrzutu ścieków bezpośrednio do gruntu

 

        Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. przypomina, że zgodnie z obowiązującymi
w powiecie olkuskim przepisami, na właścicielach nieruchomości ciąży obowiązek gromadzenia nieczystości płynnych w szczelnych zbiornikach bezodpływowych, które należy opróżniać co najmniej raz na kwartał przy pomocy wyspecjalizowanego podmiotu uprawnionego. Nadzór i egzekucja tych przepisów spoczywają na władzach gminnych, do których Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. wystąpiło z wnioskami o przeprowadzenie kontroli wykonywania przepisów dotyczących gospodarowania ściekami na terenach im podległych. Jednocześnie przekazujemy do publicznej informacji fakt, że w związku ze skażeniem ściekami bytowymi ujęć wodnych dla Olkusza i okolicznych gmin, w dniach 8-9 lutego 2016 roku, Zarząd Spółki zgłosił do Prokuratury Rejonowej w Olkuszu zawiadomienie o możliwości popełnienia czynu zabronionego.

 

        Wszystkie podejmowane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka zo.o. działania mają na celu zapobieżenie powstania podobnej sytuacji w przyszłości. Dbałość o środowisko naturalne, a przede wszystkim czystość wód jest naszym wspólnym obowiązkiem, którego wypełnienie wymaga współpracy samorządów, mieszkańców powiatu i przedsiębiorstw związanych z gospodarką wodno-ściekową.

 

Nasza strona internetowa  - WWW.pwik.olkusz.pl

 

Siedziba Zarządu Spółki

32-300 Olkusz, ul. Kluczewska 4
e-mail: zarzad@pwik.olkusz.pl

DYSPOZYTOR     32 643-01-74


połączenie bezpłatne z telefonów stacjonarnych - 994

800 43 14 15 - Bezpłatna infolinia w zakresie udzielania informacji na temat inwestycji pod nazwą: „Porządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni Białej Przemszy na terenach gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław, Klucze – etap I”. Infolinia czynna jest  w dni robocze w godzinach od 7.00 do 15.00

 

 TELEFON NA OCZYSZCZALNIĘ ŚCIEKÓW W OLKUSZU
Siedziba Wydziału Gospodarki Ściekowej
32 643-00-03
 

TELEFON  NA  STACJĘ UZDATNIANIA WODY

Siedziba Wydziału Technologii Wody

32 643-10-03 


TELEFON DO LABORATORIUM
32 642-13-25

 

Adres mailowy ogólny pwik@pwik.olkusz.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olkusz, 19.02.2016 godz.14.15

INFORMACJA DLA ODBIORCÓW

 

W związku z licznymi telefonami dotyczącymi rzekomego skażenia wody gronkowcem, Zarząd Przedsiębioirstwa informuje mieszkańców, że INFORMACJA TA JEST NIEPRAWDZIWA.


Woda w sieci wodociągowej

JEST ZDATNA DO SPOŻYCIA

 

 

 

 

 

 

Olkusz, 19.02.2016 godz.14.00

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA Z WODOCIĄGU PUBLICZNEGO SUW OLKUSZ (08.02.2016 - 18.02.2016)

Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu publicznego SUW Olkusz (08.02.2016 r. – 18.02.2016 r.), zaopatrującego mieszkańców powiatu olkuskiego

w miejscowościach:

Gmina Olkusz: Olkusz, Rabsztyn, Podgrabie, Olewin, Osiek, Sieniczno, Witeradów, Zimnodół, Żurada, Zawada, Zederman, Gorenice, Niesułowice, Bogucin Mały, Wiśliczka, część Kosmolowa

Gmina Klucze: Jaroszowiec, Klucze, Bogucin Duży, Rodaki, Ryczówek, Ryczówek - Godawica, Chechło, Golczowice, Hucisko, Kwaśniów Dolny, Kwaśniów Górny, Cieślin, Bydlin, Kolbark, Krzywopłoty, Zalesie Golczowskie

Miasto Bukowno,

Gmina Bolesław: Bolesław, Hutki, Krążek, Krzykawa, Krzykawka, Krze, Kolonia, Laski, Małobądz, Międzygórze, Podlipie, Ujków Nowy.

 Na podstawie:

  • art. 4 ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1412)
  • § 19 ust. 1, 2, 3 i 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989)
  • art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm.)

po rozpatrzeniu danych, zawartych w sprawozdaniach z badań próbek wody, pobranych w okresie od 08.02.2016 r. do 18.02.2016 r. z wodociągu publicznego SUW Olkusz, zaopatrującego w wodę do spożycia ww. miejscowości oraz analizie podejmowanych w tym czasie działań naprawczych

 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olkuszu

S T W I E R D Z A

przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu SUW Olkusz.

 

U Z A S A D N I E N I E

W związku z zaistniałą sytuacją, stwierdzenia przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu w ramach wewnętrznej kontroli jakości produkowanej wody - incydentalnego zanieczyszczenia mikrobiologicznego w próbkach wody, pobranych w dniu 07.02.2016 r. ze Stacji Uzdatniania Wody w Olkuszu oraz wydaniem w dniu 08.02.2016 r. przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olkuszu decyzji o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego SUW Olkusz, wygaszonej następnie, na podstawie pozytywnych wyników badań próbek wody pobranych w dniu 08.02.2016 r., decyzją z dnia 09.02.2016 r. przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olkuszu

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olkuszu prowadzi wzmożony nadzór sanitarny nad jakością wody w wodociągu publicznym SUW Olkusz.

W okresie 08.02.2016 r. – 18.02.2016 r. pobrano są do analiz laboratoryjnych w ramach nadzoru sanitarnego oraz w ramach kontroli wewnętrznej przez producenta wody:

  • 142 próbki wody ze Stacji Uzdatniania Wody w Olkuszu – w miejscu wprowadzania wody do sieci wodociągowej po uzdatnieniu (magistrala wschód, magistrala zachód)
  • 127 próbek wody z punktów monitoringowych, zlokalizowanych na sieci wodociągowej całego obszaru zaopatrzenia w wodę.

Badania wszystkich pobranych i przebadanych w okresie od 08.02.2016 r. do dnia 18.02.2016 r. próbek wody wykazały, że w zakresie wykonanych oznaczeń mikrobiologicznych woda spełnia wymagania określone w Załączniku Nr 1 ,,Podstawowe wymagania mikrobiologiczne’’ - część A ,,Wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiadać woda’’ oraz w Załączniku Nr 3 „Dodatkowe wymagania mikrobiologiczne, organoleptyczne, fizykochemiczne oraz dotyczące substancji promieniotwórczych, jakim powinna odpowiadać woda”- część A „Wymagania mikrobiologiczne” rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989).

 

Badania próbek wody pobranych i przebadanych w ww. okresie w zakresie analiz fizyko-chemicznych wykazały, że woda w badanym zakresie spełnia wymagania określone w załączniku nr 3 „Dodatkowe wymagania mikrobiologiczne, organoleptyczne, fizykochemiczne oraz dotyczące substancji promieniotwórczych, jakim powinna odpowiadać woda”- część B „Wymagania organoleptyczne i fizykochemiczne” oraz w lp. 2 załącznika nr 4 ,,Dodatkowe wymagania chemiczne, jakim powinna odpowiadać woda” rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989).

Zastosowany od godzin rannych dnia 8.02.2016 r. i kontynuowany do chwili obecnej, sposób prowadzenia dezynfekcji ciągłej wody podawanej do sieci wodociągowej wodociągu publicznego SUW Olkusz, przy udziale chloru gazowego, stosowanego dotychczas, jako doraźny sposób dezynfekcji wody, przynosi pozytywne rezultaty w zakresie prawidłowej jakości mikrobiologicznej wody podawanej do sieci i wody w sieci wodociągowej wodociągu publicznego SUW Olkusz.

W związku z prowadzonym chlorowaniem wody podawanej do sieci wodociągowej wykonywane są kontrole zawartości chloru wolnego w wodzie podawanej do sieci wodociągowej oraz w wodzie w sieci wodociągowej, uzyskiwane wyniki oznaczeń zawartości chloru wolnego w sieci wodociągowej w punkcie czerpalnym u konsumenta nie przekraczają dopuszczalnego zakresu wartości 0, 3 mg/l.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olkuszu stwierdził jak wyżej.

 

Olkusz, 19.02.2016 godz.8.00

Olkuskie Wodociągi składają zawiadomienie do prokuratury.

 

 

          Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zawiadomiło Prokuraturę Rejonową w Olkuszu o możliwości popełnienia czynu zabronionego polegającego na zanieczyszczeniu wody poprzez wylanie ścieków z wozów asenizacyjnych do kanału na terenie Osiedla Pakuska oraz w innych miejscach na terenie Powiatu Olkuskiego, taką decyzję podjął Zarząd Spółki w godzinach rannych w dniu 18.02.2016r. Do zdarzenia doszło 8 lutego, a jego następstwem był 24 godzinny kryzys związany z trudnościami w zaopatrzeniu w wodę prawie 80 tysięcy mieszkańców Olkusza i okolicznych gmin.

 

    Winą za zanieczyszczenie ujęć wody dla Olkusza, w żadnym wypadku nie można obarczyć Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., taka jest konkluzja postępowania wyjaśniającego zdarzenia do jakich doszło 8 lutego 2016 roku. Zespół kontrolujący stan zabezpieczeń ujęć wody i instalacji do jej przesyłu w ZGH „Bolesław”, złożony z przedstawicieli Gmin, Powiatu, ZGH „Boleslaw” oraz PWiK Olkusz, po przeanalizowania stanu monitoringu, sprawdzeniu dokumentacji i procedur jednoznacznie stwierdził, że nie doszło do ingerencji zewnętrznej, ani do błędu pracownika. Sprawą otwartą pozostaje wyjaśnienie w jaki sposób woda została skażona bakteriami E.coli i enterokokami. Wyniki pomiarów dokonanych podczas prac zespołu wskazują na bardzo duże prawdopodobieństwo przenikania przez górotwór w południowo-wschodniej części miasta ścieków bytowych, które zostały tam celowo wylane. To właśnie z rejonu Mazańca, Kamyka i ogródków działkowych pochodzi niemal całość dopływów zasilających podziemne ujęcia znakomitych wód triasowych. Zdaniem członków zespołu jednorazowy zrzut dużej ilości ścieków może powodować przenikanie zanieczyszczeń przez pokłady skalne, do ujęć wody dla Olkusza. Teraz, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. chcąc całkowitego wyjaśnienia tej sprawy zawiadomiło prokuraturę. Sprawa powracających zanieczyszczań wód gruntowych nie jest nowa dla Powiatu Olkuskiego, choć nigdy dotąd nie wystąpiły one na taką skalę. W lipcu 2013 roku Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zwróciło się pismem NO/22/2013 do gmin i sołectw powiatu z prośbą o podjęcie działań zmierzających do ochrony wód gruntowych ze szczególnym naciskiem na obszary objęte strefą ochronną.  Powodem tej prośby było to, że służby wodociągowe stwierdziły zwiększone zanieczyszczenie wody.

 

    Występujące wówczas obfite deszcze podniosły poziom wód, a efektem tego stało się przenikanie do nich nieczystości z nieszczelnych szamb.

 

    Dodatkowo okazało się, że źródłem skażenia jest też nagminne rozrzucanie na polach naturalnego nawozu i wypompowywanie zawartości samb bezpośrednio do gleby. Już dziesięć lat temu Wodociągi Olkuskie, zdając sobie sprawę ze znaczenia szczelnego systemu sieci kanalizacyjnej podjęły działania związane z poprawą bezpieczeństwa wodno-ściekowego na terenie Powiatu Olkuskiego. Zapoczątkowano budowę sieci kanalizacyjnej w ramach porządkowania gospodarki ściekowej na terenie gmin Olkusz, Bukowno, Klucze. Jak się obecnie okazuje stworzenie szczelnego systemu kanalizacyjnego i wyeliminowanie przepuszczających szamb jest niezwykle istotne dla bezpieczeństwa zaopatrywania w wodę Olkusza i przyległych gmin. Jest to tym bardziej ważne, że powstają nowe ujęcia wodne bazujące docelowo na 7 studniach głębinowych. Stworzenie wokół nich szczelnych stref ochronnych jest koniecznością - to jedne z pierwszych wniosków wyciągniętych z sytuacji kryzysowej 8-9 lutego.
Bez współpracy ze strony lokalnych samorządów nie będzie jednak można stworzyć dobrze funkcjonującego systemu odprowadzania ścieków. Potrzeba do tego nie tylko wspólnych inwestycji, ale przede wszystkim wysiłku
w uświadomienie mieszkańcom powiatu tego jakie zagrożenie powoduje niekontrolowane wypuszczenie ścieków bytowych.   

    Ubocznym efektem kryzysu 8-9 lutego było to, że został sprawdzony w realnych warunkach zagrożenia system bezpieczeństwa Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Skażenie w próbce  pobranej do badań zostało wykryte
w przewidzianym trybie i zanieczyszczona woda  nie dostała się do sieci.
Nie nastąpiło więc bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia mieszkańców gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław i Klucze. Prewencyjnie zostało przeprowadzone chlorowanie Stacji Uzdatniania Wody, zbiorników Parcze i Małobądz oraz sieci wodociągowej. Przestrzeganie procedur przekazywania informacji wewnętrznej i współpracy ze służbami Sanepidu, Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej oraz Samorządami sprawiło, że kryzys został szybko zażegnany.  


 

 

 

 

Zawiadomienie do Pokuratury

kliknij aby zobaczyć

 

 

Olkusz, 15.02.2016 godz.12.00     

INFORMACJA DLA ODBIORCÓW WODY

Szanowni Państwo,

woda pochodząca z sieci wodociągowej, pochodząca ze Stacji Uzdatniania Wody w Olkuszu, jest zdatna do picia (dla potwierdzania odsyłamy do wydanej w dniu 09.02.2016r. Decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, której skan udostępniamy poniżej). Wyniki badań wody pobranej do analizy wykazały, sieć wodociągowa Przedsiębiorstwa nie została zanieczyszczona, więc można korzystać w wody w sposób ciągły (nie ma potrzeby wymiany wody w sieci wewnętrznej).

Utrudnienia, których doznali Państwo w dniach 08-09.02.2016r. wynikały z działań prewencyjnych na okoliczność stwierdzenia obecności bakterii na źródle wody. Działania te musiały zostać podjęte ze względu na Państwa dobro – dobro naszych Odbiorców. Za wynikłe przeszkody przepraszamy, jednak nie mogliśmy pozwolić na narażanie Państwa życia i zdrowia. Przedsiębiorstwo dostarczało w najszybszym możliwym czasie beczkowozami wodę oraz wodę konfekcjonowaną do czasu potwierdzenia przez wyniki badań laboratoryjnych braku obecności bakterii w sieci wodociągowej.

Woda będzie miała zmieniony zapach i smak z powodu prewencyjnego chlorowania, które zalecił Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny. Przedsiębiorstwa Wodociągowe w Polsce technologię uzdatniania wody opierają na chlorowaniu, tylko nieliczne Wodociągi stosują inne metody np. lampy UV. Prosimy o nie zrażanie się do chlorowanej wody, którą można bez przeszkód używać zarówno do spożycia jak i do wszelkich innych czynności, do których jest niezbędna. Chlor gazowy podawany do sieci wodociągowej jest podawany w bezpiecznej normatywnej ilości (max.0,25-0,3 mg/l), która jest nieszkodliwa dla dzieci, ludzi dorosłych, kobiet w ciąży, osób starszych, chorych
i zwierząt oraz wszelkich sprzętów gospodarstwa domowego.

Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Olkuszu

 

 

 

 

 

 

 

 

 


INFORMACJA DLA ODBIORCÓW WODY

 

od 10 do 11 luty 2016

rola laboratorium

 

 


 


UWAGA !!!!!!

 

Olkusz 09 luty 2016  godz. 13.15

 

K O M U N I K A T  

 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olkuszu

 

z dnia 09 lutego 2016 r.

 

/aktualny komunikat odwołuje komunikat z dnia 08 lutego 2016/

dla odbiorców wody zaopatrywanych ze Stacji Uzdatniania Wody w Olkuszu

 

Woda z sieci wodociągowej w miejscowościach

Gmina Olkusz: Olkusz, Rabsztyn, Podgrabie, Olewin, Osiek, Sieniczno, Witeradów, Zimnodół, Żurada, Zawada, Zederman, Gorenice, Niesułowice, Bogucin Mały,

Gmina Klucze: Jaroszowiec, Klucze, Bogucin Duży, Rodaki, Ryczówek, Ryczówek - Godawica, Chechło, Golczowice, Hucisko, Kwaśniów Dolny, Kwaśniów Górny, Cieślin, Bydlin, Kolbark, Krzywopłoty, Zalesie Golczowskie

Miasto Bukowno,

Gmina Bolesław: Bolesław,Hutki,  Krążek, Krzykawa, Krzykawka, Krze, Kolonia, Laski, Małobądz, Międzygórze, Podlipie, Ujków Nowy

jest przydatna do spożycia 

 


 Uwaga: zmiana zapachu i smaku wody może być spowodowana utrzymywaniem chlorowania wody w sieci wodociągowej.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olkuszu

           lek. med. Agata Knapik

 

 

 

 

 

 

 

 

ARCHIWUM

 Zasięg działalności Przedsiębiorstwa

Inwestycje unijne

 

Zasięg działania PWiK     

       Fundusze europejskie

 Zapraszamy na stronę http://www.pwik.olkusz.pl/jrp

 

Zapoznaj się z projektem inwestycyjnym pn. "Porządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni Białej Przemszy na terenach gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław, Klucze - etap I" 

(kliknij nazwę) 

Informacje dot. realizacji Projektu – zaawansowania robót budowlanych i poniesionych kosztów

(stan na dzień 03.03.2014 r.)  

 

Małopolski Klaster Wodny

 

Małopolski Klaster Wodny

 

Małopolski Klaster Wodny wspiera inicjatywy służące przeciwdziałaniu występowania i minimalizowaniu negatywnych skutków zjawisk atmosferycznych oraz rozwijaniu inteligentnej specjalizacji regionu w obszarze gospodarki wodno-ściekowej i energetyki wodnej poprzez stworzenie sieci współpracy pomiędzy przedstawicielami środowisk akademickich, gospodarczych oraz administracji publicznej.

 

 

 

telefony

Ważne telefony kontaktowe


Biuro Obsługi Zarządu:    
32-643-13-52

Biuro Obsługi Klienta:

                           32-643-14-15 wew. 110, 133, 140

 
     

 WAŻNE 

PRZECZYTAJ O DOPŁATACH

 

 

 

 

Dyspozytor:
tel. 32-643-01-74   lub   994

Informacja Wydziału Technicznego:

                                                   32 643-14-15 wew. 120
Zawieranie umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków:  32 643-14-15 wew. 143 

Wydział Sprzedaży: 32 643-14-15 wew. 133

Informacja o zadłużeniach: 32 643-14-15 wew. 101

Telefoniczne przyjmowanie zgłoszeń o stanie wodomierza: 32 643-14-15 wew. 116

 
   800 43 14 15 

Bezpłatna infolinia w zakresie udzielania infomacji

na temat inwestycji pod nazwą: „Porządkowanie

gospodarki ściekowej w zlewni Białej Przemszy na terenach gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław, Klucze – etap I”. Infolinia czynna jest  w dni roboczew godzinach od 7.00 do 15.00

 
     

 

Fundusze dla rozwoju Ziemi Olkuskiej

 

    Wniosek o dofinansowanie projektu pn „Zaopatrzenie w wodę mieszkańców ziemi olkuskiej po zakończeniu eksploatacji złóż przez Zakład Górniczo – Hutniczy Bolesław” złożony przez Gminę Olkusz 19. kwietnia 2013 roku, decyzją Komitetu do spraw Wyboru Projektów 14. października br. uzyskał dofinansowanie w ramach programu „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG.

Spośród 85 złożonych projektów dofinansowanie otrzymało jedynie 15 najwyżej punktowanych. Powyższy wniosek uzyskał 90 na 110 możliwych punktów i znalazł się na liście wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania plasując się wyżej od Gmin takich jak Gdynia czy Toruń. Kwota dofinansowania to 353 631 euro (ok. 1 472 026,00 zł), wkład własny 62 406 euro (ok. 259 770 zł), łączna wartość projektu wynosi 416 037 euro (ok. 1 731 796 zł).

 

Od 1996 r. rozpoczął się proces likwidacji górnictwa rud cynkowo-ołowiowych w rejonie olkuskim. Najpierw zlikwidowano kopalnię „Bolesław”. W latach 1999-2003 zlikwidowano rejon „Olkusz” kopalni „Olkusz-Pomorzany” - dawną kopalnię „Olkusz”. W roku 2016 przewiduje się rozpoczęcie procesu całkowitej likwidacji górnictwa rud cynku i ołowiu w rejonie olkuskim,  po czym nastąpi 2 letni proces likwidacji działalności górniczej. Tak więc w ostatnim czasie kluczowe problemy, które musza być rozwiązane to zaopatrzenie w wodę pitną, wystąpienie ewentualnych podtopień oraz wzrost bezrobocia. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Olkuszu, które dostarcza wodę dla mieszkańców gminy Olkusz, Bolesław, Klucze miasta Bukowno, na dzień dzisiejszy w ponad 90% pozyskuje wodę z kopalni. Po zakończeniu eksploatacji i w momencie zaprzestania wypompowywania wód ich poziom może się znacząco podnieść, co może skutkować ogromnymi problemami dla miejscowej ludności (podtopienia). Obecnie trwają prace zmierzające do znalezienia alternatywnych źródeł, które byłyby w stanie zaopatrzyć w wodę pitną ok. 100 tys. mieszkańców obszaru funkcjonalnego.

Na rzecz przygotowania i realizacji zadania „ Zaopatrzenia w wodę mieszkańców ziemi olkuskiej po zakończeniu eksploatacji złóż przez Zakład Górniczo – Hutniczy Bolesław” Gminy Olkusz, Bolesław, Klucze, Miasto Bukowno, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  oraz Stowarzyszenie „Szansa Białej Przemszy” i Zakłady Górniczo – Hutnicze „Bolesław” S.A. zawarły porozumienie regulujące prawa i obowiązki poszczególnych partnerów. Liderem i jednocześnie głównym koordynatorem projektu jest Gmina Olkusz posiadająca wykwalifikowany zespół pracowników.

Celem projektu jest rozwiązanie problemów związanych z likwidacją części górniczej ZGH „Bolesław” S.A. poprzez realizację następujących działań (stanowiących jednocześnie produkty projektu):

-    analizę społecznych skutków restrukturyzacji kopalni z określeniem katalogu środków zaradczych.

-    dokumentację projektowo-kosztorysową,

-    strategię rozwoju dla obszaru funkcjonalnego zajmowanego przez gminy w ramach partnerstwa, która określi plan działań wobec ewentualnych podtopień w strefie oddziaływania działalności górniczej likwidowanej kopalni,

-    kampanię promocyjną projektu.

 

Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (czyli tzw. fundusze norweskie i fundusze EOG) są formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein nowym członkom UE. Fundusze te są związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej oraz z jednoczesnym wejściem naszego kraju do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (UE + Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria). W zamian za pomoc finansową, państwa-darczyńcy korzystają z dostępu do rynku wewnętrznego Unii Europejskiej (choć nie są jej członkami). Obecnie jest realizowana druga edycja funduszy norweskich i EOG (lata 2009 - 2014).

 

Poprzez fundusze EOG i fundusze norweskie Islandia, Liechtenstein i Norwegia przyczyniają się do zmniejszania nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmacniania relacji dwustronnych z państwami beneficjentami w Europie. Trzy państwa ściśle współpracują z UE na podstawie Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG).

W okresie 2009 – 2014 wartość funduszy EOG i funduszy norweskich wynosi 1,79 miliarda euro. Norwegia zapewnia około 97 % łącznego finansowania. Fundusze są dostępne dla organizacji pozarządowych, instytucji badawczych i szkół wyższych, sektora publicznego i sektora prywatnego w 12 nowoprzyjętych państwach członkowskich UE oraz Grecji, Portugalii i Hiszpanii. W ich ramach ma miejsce szeroka współpraca z podmiotami z państw darczyńców, a przedsięwzięcia mogą być wdrażane do 2016 r.

Najważniejsze obszary wsparcia obejmują ochronę środowiska i zmiany klimatyczne, badania i stypendia, społeczeństwo obywatelskie, ochronę zdrowia i wsparcie dla dzieci, równość płci, sprawiedliwość i dziedzictwo kulturowe.

 

Projekt „Zaopatrzenie w wodę mieszkańców ziemi olkuskiej po zakończeniu eksploatacji złóż przez Zakład Górniczo – Hutniczy Bolesław” korzysta z dofinansowania w kwocie 353 631 euro (ok. 1 472 026,00 zł) pochodzącego z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. 

 

 

 Zaopatrzenia w wodę mieszkańców ziemi olkuskiej po zakończeniu eksploatacji złóż przez Zakład Górniczo - Hutniczy Bolesław - zakres realizowany w partnerstwie z Gminami

 

 

 Zapraszamy do obejrzenia naszych spotów promocyjnych

 

 spot 1  spot 2  spot 3
 Spot 1   Spot 2  Spot 3
     
     
     

 

 

Nasz zespół            Środki tecniczne i technologie              Historia                 Kontakt  
Ta strona została odwiedzona 20337 razy od 01 stycznia 2016 roku.