Telefon alarmowy 994

BIP

Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. O/Olkusz 19-1240-4748-1111-0000-4868-8523 

Pola oznaczone * są wymagane.

Olkusz nocąOlkusz nocą

Nasze obiekty


Baza PWiK Olkusz
ul.Kluczewska 4Baza PWiK Olkusz ul.Kluczewska 4

SUW

Stacja Uzdatniania Wody

Oczyszczalnia Olkusz

Oczyszczalnia Ścieków Olkusz

Zarząd

Przedsiębiorstwa Wodociągów

i Kanalizacji sp. z o.o.

 

Alfred Szylko

 

Alfred Szylko

Prezes Zarządu Dyrektor Przedsiębiorstwa

Marek Kajda

Marek Kajda

Wiceprezes Zarządu

Dyrektor ds Technicznych

Bienias Małgorzata

Małgorzata Bienias

Główny Księgowy

UWAGA !!!!!!

Olkusz 09 luty 2016  godz. 13.15

 

 

 

K O M U N I K A T  

 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olkuszu

 

z dnia 09 lutego 2016 r.

 

/aktualny komunikat odwołuje komunikat z dnia 08 lutego 2016/

dla odbiorców wody zaopatrywanych ze Stacji Uzdatniania Wody w Olkuszu

 

Woda z sieci wodociągowej w miejscowościach

Gmina Olkusz: Olkusz, Rabsztyn, Podgrabie, Olewin, Osiek, Sieniczno, Witeradów, Zimnodół, Żurada, Zawada, Zederman, Gorenice, Niesułowice, Bogucin Mały,

Gmina Klucze: Jaroszowiec, Klucze, Bogucin Duży, Rodaki, Ryczówek, Ryczówek - Godawica, Chechło, Golczowice, Hucisko, Kwaśniów Dolny, Kwaśniów Górny, Cieślin, Bydlin, Kolbark, Krzywopłoty, Zalesie Golczowskie

Miasto Bukowno,

Gmina Bolesław: Bolesław,Hutki,  Krążek, Krzykawa, Krzykawka, Krze, Kolonia, Laski, Małobądz, Międzygórze, Podlipie, Ujków Nowy

jest przydatna do spożycia 

 


 Uwaga: zmiana zapachu i smaku wody może być spowodowana utrzymywaniem chlorowania wody w sieci wodociągowej.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olkuszu

           lek. med. Agata Knapik

 

 

INFORMACJA DLA ODBIORCÓW   09.02.2016   GODZ.13.00

W dniu 07.02.2016 o godz. 7.10 (jak to odbywa się codziennie)  pobrano zgodnie z procedurą próbkę wody surowej oraz uzdatnionej w celu dokonania analizy bakteriologicznej. Wyniki analiz uzyskuje się po 24 godzinach. Jest to czas niezbędny do stwierdzenia ewentualnego zanieczyszczenia bakteriologicznego wody (czas niezbędny do wyhodowania potencjalnych bakterii). Wyniki próbki wody pobranej w niedziele odczytano w poniedziałek tj. 08.02.2016 o godzinie 7.00. Wynik badania okazał się pozytywny – stwierdzono obecność bakterii w próbce wody. Badanie przeprowadziło akredytowane laboratorium PWiK.

Przedsiębiorstwo niezwłocznie wdrożyło procedurę obowiązującą w takich sytuacjach i podjęło następujące działania:

 1. Godz. 7.10 - Zarządzanie kryzysowe w PWiK – Zarząd PWiK podjął decyzję o niezwłocznym powiadomieniu telefonicznym Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, które zostało potwierdzone drogą elektroniczną o godz. 8.47
 2. Przedsiębiorstwo natychmiastowo przystąpiło do równoczesnej dezynfekcji  wody na stacji uzdatnienia wody, w całej sieci wodociągowej oraz  zbiornikach wody Parcze i Małobądz. Ustalona dawka chloru gwarantuje zniszczenie wszystkich bakterii.
 3. Prezes Zarządu poinformował przedstawiciela ZGH - dostawcy wody surowej o obecności bakterii w wodzie surowej. ZGH rozpoczęło chlorowanie ujęcia wody.
 4. Rozpoczęto pobieranie próbek wody na sieci wodociągowej.
 5. Rozpoczęto płukanie sieci wodociągowej, wymuszającej przepływ wody w sieci wodociągowej, co powoduje mieszanie się wody z chlorem i zwiększa skuteczność dezynfekcji. Niezbędny jest przepływ wody, aby możliwe było dotarcie do każdego miejsca sieci wody zdezynfekowanej. Zwiększono częstotliwość analiz próbek wody w celu zintensyfikowania monitorowania stanu jakości wody.
 6. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny po dokonaniu analizy wyników badań laboratoryjnych próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 07.02.2016 r. ze Stacji Uzdatniania Wody Olkusz ul. Wspólna dla wodociągu publicznego SUW Olkusz - woda podawana do sieci: magistrala wschód (kod próbki 20) i magistrala zachód (kod próbki 21) stwierdził brak przydatności wody do spożycia w wodociągu publicznym SUW Olkusz oraz wydał decyzję w tej sprawie – jednocześnie wydając komunikat dla odbiorców wody ze Stacji Uzdatniania Wody.
 7. W związku z zaistniałą sytuacją w dniu wczorajszym podjęliśmy działania informujące mieszkańców o decyzji sanepidu olkuskiego, o braku przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego. Odbiorcy informowani są poprzez internet (informacje na naszej stronie internetowej), prasę, telewizję (informacja przekazana przez PWiK). Komunikaty nadawane przez megafony podawane są poprzez Policję. Rozwieszane są komunikaty. 
 8. Podjęto działania zabezpieczające dostawę wody dla mieszkańców poprzez zorganizowanie beczkowozów wody czystej z zaprzyjaźnionych przedsiębiorstwo wodociągowych z: Krakowa, Dąbrowy Górniczej, Chełmna, Trzyciąża, Bytomia, Jaworzna, Nowego Sącza, Sosnowca. Koordynacja dostaw wody odbywa się w kontakcie z Gminami.  Woda dostarczana odbiorcom w beczkowozach pochodzi z bezpiecznych źródeł wody.
 9. Przedsiębiorstwo należy do Izby Wodociągowej Wodociągi Polskie oraz stale współpracuje z branżami wodociągowymi, dlatego niezwłocznie zaoferowano nam pomoc w dostarczaniu wody dla naszych odbiorców za co naszym kolegom wodociągowcom dziękujemy.
 10. Przedsiębiorstwo dodatkowo zakupiło wodę butelkowaną w ilości 46 720 litrów. Woda jest przekazana do gmin, szkół, przedszkoli, osób starszych i niepełnosprawnych.
 11. Do akcji włączyły się instytucje naszego powiatu: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, Policja, Straż Pożarna, Straż Miejska

 

Przedsiębiorstwo na bieżąco informuje sztab kryzysowy o podjętych działaniach wypełniających zapisy decyzji sanepidu oraz o efektach prowadzonych działań naprawczych. W dniu dzisiejszych w godzinach południowych zostanie przekazana informacja zawierająca wyniki analiz jakości wody pobranej na Stacji Uzdatniania Wody w Olkuszu, jak i na sieci wodociągowej.

Na chwilę obecną, wyniki analiz wody pobranej w dniu wczorajszym na Stacji Uzdatniania Wody w Olkuszu, nie potwierdziły obecności bakterii. Informacja dotyczy jedynie do jakości wody wychodzącej ze Stacji Uzdatniania Wody. Nadal czekamy na potwierdzenia analiz wody z sieci wodociągowej,

Tym samym alert nie jest odwołany.

 

Jesteśmy wdzięczni za wsparcie przy obecnej sytuacji kryzysowej.

 

Staramy się dotrzeć do każdego odbiorcy i zapewnić dostawę wody.

Harmonogram dowodu wody znajduje się na naszej stronie internetowej www.pwik.olkusz.pl

Na bieżąco informujemy Państwa o aktualnej sytuacji.

 

 

Bakterie, jakie znalazły się w wodzie są pochodzenia kałowego, czyli znajdują się w ściekach.
Budowa szczelnego systemu sieci kanalizacji jest istotna, dla ochrony środowiska naturalnego oraz wód. Ten proces zapoczątkowały olkuskie wodociągi poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w ramach Projektu „Porządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni Białej Przemszy na terenach gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław, Klucze – etap I”. Ujęcie ścieków w szczelny system kanalizacyjny jak i szczelne szamba jest istotne w kontekście ochrony źródeł wody pitnej – studni zrealizowanych w ramach nowego systemu zaopatrzenia w wodę, które to studnie mają zastąpić dotychczasowe ujęcie wód kopalnianych.

Wszyscy musimy zadbać o bezpieczeństwo ujmowanej wody, a jest to trudne w sytuacji przenikania ścieków do gruntu.

 

 

Dementujemy

pojawiające się informacje o wstrzymaniu dostaw wody -

NIE MAMY W PLANACH WSTRZYMANIA DOSTAW WODY -

WODA W KRANACH MOŻE SŁUŻYĆ DO CELÓW SANITARNYCH.

 

 

Harmonogram dowozu wody

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

Gminy Olkusz:
Olkusz, Rabsztyn, Podgrabie, Olewin, Osiek, Sieniczno, Witeradów, Zimnodół, Żurada, Zawada, Zederman, Gorenice, Niesułowice, Bogucin Mały,
Miasta Bukowno

Gminy Klucze:
Jaroszowiec, Klucze, Bogucin Duży, Rodaki, Ryczówek, Ryczówek - Godawica, Chechło, Golczowice, Hucisko, Kwaśniów Dolny, Kwaśniów Górny, Cieślin, Bydlin, Kolbark, Krzywopłoty, Zalesie Golczowskie
Gminy Bolesław:
Bolesław, Hutki, Krążek, Krzykawa, Krzykawka, Krze, Kolonia, Laski, Małobądz, Międzygórze, Podlipie, Ujków Nowy

w związku z wydaną decyzją stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia w wodociągu publicznym SUW Olkusz.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olkuszu wydając decyzję stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia wziął pod uwagę ocenę ryzyka zdrowotnego dokonaną na podstawie otrzymanego wyniku badania wody.

Zgodnie z przekazanymi wynikami analiz próbek wody, w badanej wodzie stwierdzono obecność bakterii grupy coli, E. coli oraz enterokoków.

Ze względu na zanieczyszczenie mikrobiologiczne, woda NIE NADAJE SIĘ DO SPOŻYCIA. Może być używana do celów gospodarczych (spłukiwanie toalety itp.).
 
Woda nie powinna być również używana do mycia ciała. Szczególnie jest to ważne u małych dzieci, osób z obniżoną odpornością, osób starszych oraz w przypadku problemów ze skórą.
 
Odpowiadając na pytania internautów, wyjaśniam: woda nie nadaje się do mycia zębów.

Przedsiębiorcy sektora spożywczego powinni w trybie natychmiastowym wdrożyć odpowiednie, posiadane procedury na wypadek braku przydatności wody do spożycia.

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23), art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca z 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1412), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm.), 5 17 ust. 1 pkt 4), 5 17 ust. 4 i 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989) po dokonaniu analizy wyników badań laboratoryjnych próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 07.02.2016 r. ze Stacji Uzdatniania Wody Olkusz ul. Wspólna dla wodociągu publicznego SUW Olkusz - woda podawana do sieci: magistrala wschód (kod próbki 20) i magistrala zachód (kod

próbki 21)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olkuszu

STWIERDZA

brak przydatności wody do spożycia

w wodociągu publicznym SUW Olkusz

oraz

NAKAZUJE

Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Kluczewska 4w Olkuszu

 

1. podjąć natychmiastowe działania naprawcze, zmierzające do doprowadzenia jakości wody w ww. wodociągu

do wymaganych norm parametrów czystości mikrobiologicznej, przewidzianych dla wody przeznaczonej

do spożycia przez ludzi, określonych w Załączniku Nr 1 „Podstawowe wymagania mikrobiologiczne"

- część A „Wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiadać woda" oraz w Załączniku

Nr 3 „Dodatkowe wymagania mikrobiologiczne, organoleptyczne, fizykochemiczne oraz dotyczące

substancji promieniotwórczych, jakim powinna odpowiadać woda"- część A „Wymagania mikrobiologiczne"

rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej

do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989)

2. powiadomić odbiorców, zaopatrywanych w wodę do spożycia przez ludzi ze Stacji Uzdatniana Wody

w Olkuszu ul. Wspólna - o braku przydatności wody do spożycia do czasu uzyskania pozytywnych wyników

badania wody z sieci ww. wodociągu

3. powiadomić Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olkuszu o wykonaniu działań naprawczych;

4. zapewnić, do czasu wykonania skutecznych działań naprawczych, odbiorcom wody - wody przydatnej

do spożycia przez ludzi oraz powiadomić odbiorców o punktach jej poboru;

5. powiadomić Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olkuszu o sposobie zapewnienia

odbiorcom, zaopatrywanym z ww. wodociągu dostawy wody przydatnej do spożycia.

 

 

 

Decyzja niniejsza podlega natychmiastowemu wykonaniu na mocy art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 14

marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1412) iw związku z

powyższym na podstawie przepisów art. 130 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23) wniesienie odwołania nie wstrzymuje

wykonania decyzji.

 

Stroną odpowiedzialną za wykonanie decyzji i zobowiązaną do czuwania nad jej wykonaniem jest:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

32-300 Olkusz ul. Kluczewska 4

 Zasięg działalności Przedsiębiorstwa

Inwestycje unijne

 

Zasięg działania PWiK     

       Fundusze europejskie

 Zapraszamy na stronę http://www.pwik.olkusz.pl/jrp

 

Zapoznaj się z projektem inwestycyjnym pn. "Porządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni Białej Przemszy na terenach gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław, Klucze - etap I" 

(kliknij nazwę) 

Informacje dot. realizacji Projektu – zaawansowania robót budowlanych i poniesionych kosztów

(stan na dzień 03.03.2014 r.)  

 

Małopolski Klaster Wodny

 

Małopolski Klaster Wodny

 

Małopolski Klaster Wodny wspiera inicjatywy służące przeciwdziałaniu występowania i minimalizowaniu negatywnych skutków zjawisk atmosferycznych oraz rozwijaniu inteligentnej specjalizacji regionu w obszarze gospodarki wodno-ściekowej i energetyki wodnej poprzez stworzenie sieci współpracy pomiędzy przedstawicielami środowisk akademickich, gospodarczych oraz administracji publicznej.

 

 

 

telefony

Ważne telefony kontaktowe


Biuro Obsługi Zarządu:    
32-643-13-52

Biuro Obsługi Klienta:

                           32-643-14-15 wew. 110, 133, 140

 
     

 WAŻNE 

PRZECZYTAJ O DOPŁATACH

 

 

 

 

Dyspozytor:
tel. 32-643-01-74   lub   994

Informacja Wydziału Technicznego:

                                                   32 643-14-15 wew. 120
Zawieranie umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków:  32 643-14-15 wew. 143 

Wydział Sprzedaży: 32 643-14-15 wew. 133

Informacja o zadłużeniach: 32 643-14-15 wew. 101

Telefoniczne przyjmowanie zgłoszeń o stanie wodomierza: 32 643-14-15 wew. 116

 
   800 43 14 15 

Bezpłatna infolinia w zakresie udzielania infomacji

na temat inwestycji pod nazwą: „Porządkowanie

gospodarki ściekowej w zlewni Białej Przemszy na terenach gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław, Klucze – etap I”. Infolinia czynna jest  w dni roboczew godzinach od 7.00 do 15.00

 
     

 

Fundusze dla rozwoju Ziemi Olkuskiej

 

    Wniosek o dofinansowanie projektu pn „Zaopatrzenie w wodę mieszkańców ziemi olkuskiej po zakończeniu eksploatacji złóż przez Zakład Górniczo – Hutniczy Bolesław” złożony przez Gminę Olkusz 19. kwietnia 2013 roku, decyzją Komitetu do spraw Wyboru Projektów 14. października br. uzyskał dofinansowanie w ramach programu „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG.

Spośród 85 złożonych projektów dofinansowanie otrzymało jedynie 15 najwyżej punktowanych. Powyższy wniosek uzyskał 90 na 110 możliwych punktów i znalazł się na liście wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania plasując się wyżej od Gmin takich jak Gdynia czy Toruń. Kwota dofinansowania to 353 631 euro (ok. 1 472 026,00 zł), wkład własny 62 406 euro (ok. 259 770 zł), łączna wartość projektu wynosi 416 037 euro (ok. 1 731 796 zł).

 

Od 1996 r. rozpoczął się proces likwidacji górnictwa rud cynkowo-ołowiowych w rejonie olkuskim. Najpierw zlikwidowano kopalnię „Bolesław”. W latach 1999-2003 zlikwidowano rejon „Olkusz” kopalni „Olkusz-Pomorzany” - dawną kopalnię „Olkusz”. W roku 2016 przewiduje się rozpoczęcie procesu całkowitej likwidacji górnictwa rud cynku i ołowiu w rejonie olkuskim,  po czym nastąpi 2 letni proces likwidacji działalności górniczej. Tak więc w ostatnim czasie kluczowe problemy, które musza być rozwiązane to zaopatrzenie w wodę pitną, wystąpienie ewentualnych podtopień oraz wzrost bezrobocia. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Olkuszu, które dostarcza wodę dla mieszkańców gminy Olkusz, Bolesław, Klucze miasta Bukowno, na dzień dzisiejszy w ponad 90% pozyskuje wodę z kopalni. Po zakończeniu eksploatacji i w momencie zaprzestania wypompowywania wód ich poziom może się znacząco podnieść, co może skutkować ogromnymi problemami dla miejscowej ludności (podtopienia). Obecnie trwają prace zmierzające do znalezienia alternatywnych źródeł, które byłyby w stanie zaopatrzyć w wodę pitną ok. 100 tys. mieszkańców obszaru funkcjonalnego.

Na rzecz przygotowania i realizacji zadania „ Zaopatrzenia w wodę mieszkańców ziemi olkuskiej po zakończeniu eksploatacji złóż przez Zakład Górniczo – Hutniczy Bolesław” Gminy Olkusz, Bolesław, Klucze, Miasto Bukowno, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  oraz Stowarzyszenie „Szansa Białej Przemszy” i Zakłady Górniczo – Hutnicze „Bolesław” S.A. zawarły porozumienie regulujące prawa i obowiązki poszczególnych partnerów. Liderem i jednocześnie głównym koordynatorem projektu jest Gmina Olkusz posiadająca wykwalifikowany zespół pracowników.

Celem projektu jest rozwiązanie problemów związanych z likwidacją części górniczej ZGH „Bolesław” S.A. poprzez realizację następujących działań (stanowiących jednocześnie produkty projektu):

-    analizę społecznych skutków restrukturyzacji kopalni z określeniem katalogu środków zaradczych.

-    dokumentację projektowo-kosztorysową,

-    strategię rozwoju dla obszaru funkcjonalnego zajmowanego przez gminy w ramach partnerstwa, która określi plan działań wobec ewentualnych podtopień w strefie oddziaływania działalności górniczej likwidowanej kopalni,

-    kampanię promocyjną projektu.

 

Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (czyli tzw. fundusze norweskie i fundusze EOG) są formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein nowym członkom UE. Fundusze te są związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej oraz z jednoczesnym wejściem naszego kraju do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (UE + Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria). W zamian za pomoc finansową, państwa-darczyńcy korzystają z dostępu do rynku wewnętrznego Unii Europejskiej (choć nie są jej członkami). Obecnie jest realizowana druga edycja funduszy norweskich i EOG (lata 2009 - 2014).

 

Poprzez fundusze EOG i fundusze norweskie Islandia, Liechtenstein i Norwegia przyczyniają się do zmniejszania nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmacniania relacji dwustronnych z państwami beneficjentami w Europie. Trzy państwa ściśle współpracują z UE na podstawie Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG).

W okresie 2009 – 2014 wartość funduszy EOG i funduszy norweskich wynosi 1,79 miliarda euro. Norwegia zapewnia około 97 % łącznego finansowania. Fundusze są dostępne dla organizacji pozarządowych, instytucji badawczych i szkół wyższych, sektora publicznego i sektora prywatnego w 12 nowoprzyjętych państwach członkowskich UE oraz Grecji, Portugalii i Hiszpanii. W ich ramach ma miejsce szeroka współpraca z podmiotami z państw darczyńców, a przedsięwzięcia mogą być wdrażane do 2016 r.

Najważniejsze obszary wsparcia obejmują ochronę środowiska i zmiany klimatyczne, badania i stypendia, społeczeństwo obywatelskie, ochronę zdrowia i wsparcie dla dzieci, równość płci, sprawiedliwość i dziedzictwo kulturowe.

 

Projekt „Zaopatrzenie w wodę mieszkańców ziemi olkuskiej po zakończeniu eksploatacji złóż przez Zakład Górniczo – Hutniczy Bolesław” korzysta z dofinansowania w kwocie 353 631 euro (ok. 1 472 026,00 zł) pochodzącego z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. 

 

 

 Zaopatrzenia w wodę mieszkańców ziemi olkuskiej po zakończeniu eksploatacji złóż przez Zakład Górniczo - Hutniczy Bolesław - zakres realizowany w partnerstwie z Gminami

 

 

 Zapraszamy do obejrzenia naszych spotów promocyjnych

 

 spot 1  spot 2  spot 3
 Spot 1   Spot 2  Spot 3
     
     
     

 

 

Nasz zespół            Środki tecniczne i technologie              Historia                 Kontakt