Telefon alarmowy 994

BIP

Pola oznaczone * są wymagane.

Olkusz nocąOlkusz nocą

Nasze obiekty


Baza PWiK Olkusz
ul.Kluczewska 4Baza PWiK Olkusz ul.Kluczewska 4

SUW

Stacja Uzdatniania Wody

Oczyszczalnia Olkusz

Oczyszczalnia Ścieków Olkusz

Zarząd

Przedsiębiorstwa Wodociągów

i Kanalizacji sp. z o.o.

 

Alfred Szylko

 

Alfred Szylko

Prezes Zarządu Dyrektor Przedsiębiorstwa

Marek Kajda

Marek Kajda

Wiceprezes Zarządu

Dyrektor ds Technicznych

Bienias Małgorzata

Małgorzata Bienias

Główny Księgowy

O nas

Informacja o chlorowaniu wody

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Olkuszu informuje, iż w okresie od dnia 24.08.2015r do dnia 06.09.2015r. prowadzona będzie dezynfekcja wody pitnej w celach profilaktycznych, przy użyciu chloru gazowego. W czasie dezynfekcji wystąpi zmiana walorów smakowych i zapachowych wody. Za wszelkie niedogodności i utrudnienia przepraszamy mieszkańców Gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław i Klucze.


Informacja o zakłóceniach w dostawie wody

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Olkuszu ul. Kluczewska 4, zawiadamia, że w związku z przygotowaniami do uruchomienia nowej sieci magistralnej DN 400 mm, mogą wystąpić zakłócenia w dostawie wody dla Odbiorców miejscowości: Chechło, Golczowice, Godawica, Kwaśniów Dolny, Kwaśniów Górny, Hucisko, Ryczówek, Rodaki, Klucze, Jaroszowiec, Bogucin Duży, Bogucin Mały

 W OKRESIE OD 19. 08. 2015 r. OD GODZ. 23.00

DO 20. 08. 2015 r. DO GODZ. 14.00 

 

KONKURS PRZEDŁUŻONY

do 28 sierpnia 2015r.

Informacje o konkursie "Fotografia ziemii olkuskiej"

Regulamin konkursu"Fotografia ziemii olkuskiej"

 Zasięg działalności Przedsiębiorstwa

Inwestycje unijne

 

Zasięg działania PWiK     

       Fundusze europejskie

 Zapraszamy na stronę http://www.pwik.olkusz.pl/jrp

 

Zapoznaj się z projektem inwestycyjnym pn. "Porządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni Białej Przemszy na terenach gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław, Klucze - etap I" 

(kliknij nazwę) 

Informacje dot. realizacji Projektu – zaawansowania robót budowlanych i poniesionych kosztów

(stan na dzień 03.03.2014 r.)  

 

Małopolski Klaster Wodny

 

Małopolski Klaster Wodny

 

Małopolski Klaster Wodny wspiera inicjatywy służące przeciwdziałaniu występowania i minimalizowaniu negatywnych skutków zjawisk atmosferycznych oraz rozwijaniu inteligentnej specjalizacji regionu w obszarze gospodarki wodno-ściekowej i energetyki wodnej poprzez stworzenie sieci współpracy pomiędzy przedstawicielami środowisk akademickich, gospodarczych oraz administracji publicznej.

 

 

 

telefony

Ważne telefony kontaktowe


Biuro Obsługi Zarządu:    
32-643-13-52

Biuro Obsługi Klienta:

                           32-643-14-15 wew. 110, 133, 140

 
     

 WAŻNE 

PRZECZYTAJ O DOPŁATACH

 

 

 

 

Dyspozytor:
tel. 32-643-01-74   lub   994

Informacja Wydziału Technicznego:

                                                   32 643-14-15 wew. 120
Zawieranie umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków:  32 643-14-15 wew. 143 

Wydział Sprzedaży: 32 643-14-15 wew. 133

Informacja o zadłużeniach: 32 643-14-15 wew. 101

Telefoniczne przyjmowanie zgłoszeń o stanie wodomierza: 32 643-14-15 wew. 116

 
   800 43 14 15 

Bezpłatna infolinia w zakresie udzielania infomacji

na temat inwestycji pod nazwą: „Porządkowanie

gospodarki ściekowej w zlewni Białej Przemszy na terenach gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław, Klucze – etap I”. Infolinia czynna jest  w dni roboczew godzinach od 7.00 do 15.00

 
     

 

Fundusze dla rozwoju Ziemi Olkuskiej

 

    Wniosek o dofinansowanie projektu pn „Zaopatrzenie w wodę mieszkańców ziemi olkuskiej po zakończeniu eksploatacji złóż przez Zakład Górniczo – Hutniczy Bolesław” złożony przez Gminę Olkusz 19. kwietnia 2013 roku, decyzją Komitetu do spraw Wyboru Projektów 14. października br. uzyskał dofinansowanie w ramach programu „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG.

Spośród 85 złożonych projektów dofinansowanie otrzymało jedynie 15 najwyżej punktowanych. Powyższy wniosek uzyskał 90 na 110 możliwych punktów i znalazł się na liście wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania plasując się wyżej od Gmin takich jak Gdynia czy Toruń. Kwota dofinansowania to 353 631 euro (ok. 1 472 026,00 zł), wkład własny 62 406 euro (ok. 259 770 zł), łączna wartość projektu wynosi 416 037 euro (ok. 1 731 796 zł).

 

Od 1996 r. rozpoczął się proces likwidacji górnictwa rud cynkowo-ołowiowych w rejonie olkuskim. Najpierw zlikwidowano kopalnię „Bolesław”. W latach 1999-2003 zlikwidowano rejon „Olkusz” kopalni „Olkusz-Pomorzany” - dawną kopalnię „Olkusz”. W roku 2016 przewiduje się rozpoczęcie procesu całkowitej likwidacji górnictwa rud cynku i ołowiu w rejonie olkuskim,  po czym nastąpi 2 letni proces likwidacji działalności górniczej. Tak więc w ostatnim czasie kluczowe problemy, które musza być rozwiązane to zaopatrzenie w wodę pitną, wystąpienie ewentualnych podtopień oraz wzrost bezrobocia. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Olkuszu, które dostarcza wodę dla mieszkańców gminy Olkusz, Bolesław, Klucze miasta Bukowno, na dzień dzisiejszy w ponad 90% pozyskuje wodę z kopalni. Po zakończeniu eksploatacji i w momencie zaprzestania wypompowywania wód ich poziom może się znacząco podnieść, co może skutkować ogromnymi problemami dla miejscowej ludności (podtopienia). Obecnie trwają prace zmierzające do znalezienia alternatywnych źródeł, które byłyby w stanie zaopatrzyć w wodę pitną ok. 100 tys. mieszkańców obszaru funkcjonalnego.

Na rzecz przygotowania i realizacji zadania „ Zaopatrzenia w wodę mieszkańców ziemi olkuskiej po zakończeniu eksploatacji złóż przez Zakład Górniczo – Hutniczy Bolesław” Gminy Olkusz, Bolesław, Klucze, Miasto Bukowno, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  oraz Stowarzyszenie „Szansa Białej Przemszy” i Zakłady Górniczo – Hutnicze „Bolesław” S.A. zawarły porozumienie regulujące prawa i obowiązki poszczególnych partnerów. Liderem i jednocześnie głównym koordynatorem projektu jest Gmina Olkusz posiadająca wykwalifikowany zespół pracowników.

Celem projektu jest rozwiązanie problemów związanych z likwidacją części górniczej ZGH „Bolesław” S.A. poprzez realizację następujących działań (stanowiących jednocześnie produkty projektu):

-    analizę społecznych skutków restrukturyzacji kopalni z określeniem katalogu środków zaradczych.

-    dokumentację projektowo-kosztorysową,

-    strategię rozwoju dla obszaru funkcjonalnego zajmowanego przez gminy w ramach partnerstwa, która określi plan działań wobec ewentualnych podtopień w strefie oddziaływania działalności górniczej likwidowanej kopalni,

-    kampanię promocyjną projektu.

 

Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (czyli tzw. fundusze norweskie i fundusze EOG) są formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein nowym członkom UE. Fundusze te są związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej oraz z jednoczesnym wejściem naszego kraju do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (UE + Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria). W zamian za pomoc finansową, państwa-darczyńcy korzystają z dostępu do rynku wewnętrznego Unii Europejskiej (choć nie są jej członkami). Obecnie jest realizowana druga edycja funduszy norweskich i EOG (lata 2009 - 2014).

 

Poprzez fundusze EOG i fundusze norweskie Islandia, Liechtenstein i Norwegia przyczyniają się do zmniejszania nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmacniania relacji dwustronnych z państwami beneficjentami w Europie. Trzy państwa ściśle współpracują z UE na podstawie Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG).

W okresie 2009 – 2014 wartość funduszy EOG i funduszy norweskich wynosi 1,79 miliarda euro. Norwegia zapewnia około 97 % łącznego finansowania. Fundusze są dostępne dla organizacji pozarządowych, instytucji badawczych i szkół wyższych, sektora publicznego i sektora prywatnego w 12 nowoprzyjętych państwach członkowskich UE oraz Grecji, Portugalii i Hiszpanii. W ich ramach ma miejsce szeroka współpraca z podmiotami z państw darczyńców, a przedsięwzięcia mogą być wdrażane do 2016 r.

Najważniejsze obszary wsparcia obejmują ochronę środowiska i zmiany klimatyczne, badania i stypendia, społeczeństwo obywatelskie, ochronę zdrowia i wsparcie dla dzieci, równość płci, sprawiedliwość i dziedzictwo kulturowe.

 

Projekt „Zaopatrzenie w wodę mieszkańców ziemi olkuskiej po zakończeniu eksploatacji złóż przez Zakład Górniczo – Hutniczy Bolesław” korzysta z dofinansowania w kwocie 353 631 euro (ok. 1 472 026,00 zł) pochodzącego z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. 

 

 

 Zaopatrzenia w wodę mieszkańców ziemi olkuskiej po zakończeniu eksploatacji złóż przez Zakład Górniczo - Hutniczy Bolesław - zakres realizowany w partnerstwie z Gminami

 

 

 Zapraszamy do obejrzenia naszych spotów promocyjnych

 

 spot 1  spot 2  spot 3
 Spot 1   Spot 2  Spot 3
     
     
     

 

 

Nasz zespół            Środki tecniczne i technologie              Historia                 Kontakt