Telefon alarmowy 994

BIP

Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. O/Olkusz 19-1240-4748-1111-0000-4868-8523 

Pola oznaczone * są wymagane.

Olkusz nocąOlkusz nocą

Nasze obiekty


Baza PWiK Olkusz
ul.Kluczewska 4Baza PWiK Olkusz ul.Kluczewska 4

SUW

Stacja Uzdatniania Wody

Oczyszczalnia Olkusz

Oczyszczalnia Ścieków Olkusz

Zarząd

Przedsiębiorstwa Wodociągów

i Kanalizacji sp. z o.o.

 

Alfred Szylko

 

Alfred Szylko

Prezes Zarządu Dyrektor Przedsiębiorstwa

Marek Kajda

Marek Kajda

Wiceprezes Zarządu

Dyrektor ds Technicznych

Bienias Małgorzata

Małgorzata Bienias

Główny Księgowy

 

 

UWAGA!

Olkusz dnia 17.11.2015 r.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Olkuszu ul. Kluczewska 4 zawiadamia, że:

 1.

W związku z pracami na sieci wodociągowej, wystąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców miejscowości

Krzywopłoty, Bydlin, Bydlin – Zawadka    

W DNIU 19.11.2015 r. OD GODZ. 9.00 DO GODZ. 14.00

 

Po uruchomieniu sieci wodociągowej może wystąpić podwyższona barwa wody.

2.

w związku z pracami na sieci wodociągowej magistralnej nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców miejscowości

Olkusz ul. Sławkowska stacja paliw „Statoil”, Pizzeria „Leone”, Spółdzielnia Kominiarska, Domowe potrawy „U Ilonki” oraz nastąpią zakłócenia w dostawie wody (wahania ciśnienia) dla odbiorców Olkusz ul. Kruszcowa, ul. Gwarecka, ul. Powstańców Śląskich, ul. Hutnicza, ul. Ołowiana, ul. Metalowa, ul. Piaskowa, ul. Kolorowa, ul. Kopalniana,   ul. Skarbnika, ul. Szybikowa, ul. Budowlanych, ul. Jana Kantego (część). 

 

                    W DNIU 19. 11. 2015 r. OD GODZ. 6.00 DO GODZ. 18.00

 

Po uruchomieniu sieci wodociągowej może wystąpić podwyższona barwa wody.

 

 Zasięg działalności Przedsiębiorstwa

Inwestycje unijne

 

Zasięg działania PWiK     

       Fundusze europejskie

 Zapraszamy na stronę http://www.pwik.olkusz.pl/jrp

 

Zapoznaj się z projektem inwestycyjnym pn. "Porządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni Białej Przemszy na terenach gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław, Klucze - etap I" 

(kliknij nazwę) 

Informacje dot. realizacji Projektu – zaawansowania robót budowlanych i poniesionych kosztów

(stan na dzień 03.03.2014 r.)  

 

Małopolski Klaster Wodny

 

Małopolski Klaster Wodny

 

Małopolski Klaster Wodny wspiera inicjatywy służące przeciwdziałaniu występowania i minimalizowaniu negatywnych skutków zjawisk atmosferycznych oraz rozwijaniu inteligentnej specjalizacji regionu w obszarze gospodarki wodno-ściekowej i energetyki wodnej poprzez stworzenie sieci współpracy pomiędzy przedstawicielami środowisk akademickich, gospodarczych oraz administracji publicznej.

 

 

 

telefony

Ważne telefony kontaktowe


Biuro Obsługi Zarządu:    
32-643-13-52

Biuro Obsługi Klienta:

                           32-643-14-15 wew. 110, 133, 140

 
     

 WAŻNE 

PRZECZYTAJ O DOPŁATACH

 

 

 

 

Dyspozytor:
tel. 32-643-01-74   lub   994

Informacja Wydziału Technicznego:

                                                   32 643-14-15 wew. 120
Zawieranie umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków:  32 643-14-15 wew. 143 

Wydział Sprzedaży: 32 643-14-15 wew. 133

Informacja o zadłużeniach: 32 643-14-15 wew. 101

Telefoniczne przyjmowanie zgłoszeń o stanie wodomierza: 32 643-14-15 wew. 116

 
   800 43 14 15 

Bezpłatna infolinia w zakresie udzielania infomacji

na temat inwestycji pod nazwą: „Porządkowanie

gospodarki ściekowej w zlewni Białej Przemszy na terenach gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław, Klucze – etap I”. Infolinia czynna jest  w dni roboczew godzinach od 7.00 do 15.00

 
     

 

Fundusze dla rozwoju Ziemi Olkuskiej

 

    Wniosek o dofinansowanie projektu pn „Zaopatrzenie w wodę mieszkańców ziemi olkuskiej po zakończeniu eksploatacji złóż przez Zakład Górniczo – Hutniczy Bolesław” złożony przez Gminę Olkusz 19. kwietnia 2013 roku, decyzją Komitetu do spraw Wyboru Projektów 14. października br. uzyskał dofinansowanie w ramach programu „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG.

Spośród 85 złożonych projektów dofinansowanie otrzymało jedynie 15 najwyżej punktowanych. Powyższy wniosek uzyskał 90 na 110 możliwych punktów i znalazł się na liście wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania plasując się wyżej od Gmin takich jak Gdynia czy Toruń. Kwota dofinansowania to 353 631 euro (ok. 1 472 026,00 zł), wkład własny 62 406 euro (ok. 259 770 zł), łączna wartość projektu wynosi 416 037 euro (ok. 1 731 796 zł).

 

Od 1996 r. rozpoczął się proces likwidacji górnictwa rud cynkowo-ołowiowych w rejonie olkuskim. Najpierw zlikwidowano kopalnię „Bolesław”. W latach 1999-2003 zlikwidowano rejon „Olkusz” kopalni „Olkusz-Pomorzany” - dawną kopalnię „Olkusz”. W roku 2016 przewiduje się rozpoczęcie procesu całkowitej likwidacji górnictwa rud cynku i ołowiu w rejonie olkuskim,  po czym nastąpi 2 letni proces likwidacji działalności górniczej. Tak więc w ostatnim czasie kluczowe problemy, które musza być rozwiązane to zaopatrzenie w wodę pitną, wystąpienie ewentualnych podtopień oraz wzrost bezrobocia. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Olkuszu, które dostarcza wodę dla mieszkańców gminy Olkusz, Bolesław, Klucze miasta Bukowno, na dzień dzisiejszy w ponad 90% pozyskuje wodę z kopalni. Po zakończeniu eksploatacji i w momencie zaprzestania wypompowywania wód ich poziom może się znacząco podnieść, co może skutkować ogromnymi problemami dla miejscowej ludności (podtopienia). Obecnie trwają prace zmierzające do znalezienia alternatywnych źródeł, które byłyby w stanie zaopatrzyć w wodę pitną ok. 100 tys. mieszkańców obszaru funkcjonalnego.

Na rzecz przygotowania i realizacji zadania „ Zaopatrzenia w wodę mieszkańców ziemi olkuskiej po zakończeniu eksploatacji złóż przez Zakład Górniczo – Hutniczy Bolesław” Gminy Olkusz, Bolesław, Klucze, Miasto Bukowno, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  oraz Stowarzyszenie „Szansa Białej Przemszy” i Zakłady Górniczo – Hutnicze „Bolesław” S.A. zawarły porozumienie regulujące prawa i obowiązki poszczególnych partnerów. Liderem i jednocześnie głównym koordynatorem projektu jest Gmina Olkusz posiadająca wykwalifikowany zespół pracowników.

Celem projektu jest rozwiązanie problemów związanych z likwidacją części górniczej ZGH „Bolesław” S.A. poprzez realizację następujących działań (stanowiących jednocześnie produkty projektu):

-    analizę społecznych skutków restrukturyzacji kopalni z określeniem katalogu środków zaradczych.

-    dokumentację projektowo-kosztorysową,

-    strategię rozwoju dla obszaru funkcjonalnego zajmowanego przez gminy w ramach partnerstwa, która określi plan działań wobec ewentualnych podtopień w strefie oddziaływania działalności górniczej likwidowanej kopalni,

-    kampanię promocyjną projektu.

 

Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (czyli tzw. fundusze norweskie i fundusze EOG) są formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein nowym członkom UE. Fundusze te są związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej oraz z jednoczesnym wejściem naszego kraju do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (UE + Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria). W zamian za pomoc finansową, państwa-darczyńcy korzystają z dostępu do rynku wewnętrznego Unii Europejskiej (choć nie są jej członkami). Obecnie jest realizowana druga edycja funduszy norweskich i EOG (lata 2009 - 2014).

 

Poprzez fundusze EOG i fundusze norweskie Islandia, Liechtenstein i Norwegia przyczyniają się do zmniejszania nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmacniania relacji dwustronnych z państwami beneficjentami w Europie. Trzy państwa ściśle współpracują z UE na podstawie Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG).

W okresie 2009 – 2014 wartość funduszy EOG i funduszy norweskich wynosi 1,79 miliarda euro. Norwegia zapewnia około 97 % łącznego finansowania. Fundusze są dostępne dla organizacji pozarządowych, instytucji badawczych i szkół wyższych, sektora publicznego i sektora prywatnego w 12 nowoprzyjętych państwach członkowskich UE oraz Grecji, Portugalii i Hiszpanii. W ich ramach ma miejsce szeroka współpraca z podmiotami z państw darczyńców, a przedsięwzięcia mogą być wdrażane do 2016 r.

Najważniejsze obszary wsparcia obejmują ochronę środowiska i zmiany klimatyczne, badania i stypendia, społeczeństwo obywatelskie, ochronę zdrowia i wsparcie dla dzieci, równość płci, sprawiedliwość i dziedzictwo kulturowe.

 

Projekt „Zaopatrzenie w wodę mieszkańców ziemi olkuskiej po zakończeniu eksploatacji złóż przez Zakład Górniczo – Hutniczy Bolesław” korzysta z dofinansowania w kwocie 353 631 euro (ok. 1 472 026,00 zł) pochodzącego z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. 

 

 

 Zaopatrzenia w wodę mieszkańców ziemi olkuskiej po zakończeniu eksploatacji złóż przez Zakład Górniczo - Hutniczy Bolesław - zakres realizowany w partnerstwie z Gminami

 

 

 Zapraszamy do obejrzenia naszych spotów promocyjnych

 

 spot 1  spot 2  spot 3
 Spot 1   Spot 2  Spot 3
     
     
     

 

 

Nasz zespół            Środki tecniczne i technologie              Historia                 Kontakt